Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Naoberzorg Swolgen

Naoberzorg Swolgen legt (persoons)gegevens vast van mensen die een hulpvraag indienen en van vrijwilligers die zich inzetten om de hulpvragers te ondersteunen. Naoberzorg Swolgen gaat zorgvuldig om met deze (persoons)gegevens.

De (persoons)gegevens die worden vastgelegd van hulpvragers staan vermeld onderaan dit document in Bijlage 1. Daarnaast wordt een gedeelte van deze (persoons)gegevens van de hulpvragers verwerkt in een overzicht. Tevens is er een overzichtslijst van de vrijwilligers. De manier waarop deze overzichten worden verwerkt staat vermeld in het Verwerkingsregister dat is opgesteld in het kader van de Wet AVG. Naast de door de hulpvrager, tijdens het intake gesprek verstrekte informatie, worden op dit formulier de voortgang en de wijzigingen, die betrekking hebben op de levenssfeer en hulpverlening van de hulpvrager, geregistreerd. Hulpvrager kan te allen tijde inzage verkrijgen in dit formulier, tijdens een gesprek met een van de leden van het contact team.

Het formulier/dossier wordt digitaal opgeslagen en toegang tot het document is verleend aan de leden van het contact team van Naoberzorg Swolgen, die deze informatie nodig hebben om de hulpvraag in behandeling te kunnen nemen en te blijven monitoren en evalueren. Beheerder van de formulieren is de coördinator van het contact team. (Persoons)Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Registratie van de toestemming van de hulpvrager vindt plaats in het overzicht NZS-overzicht Hulpvragen_Actueel. In de kolom “AVG-verklaring” wordt genoteerd of hulpvrager akkoord gaat met het vastleggen van haar/zijn (persoons)gegevens.

Middels een formulier vraagt onze organisatie toestemming aan de hulpvrager om haar/zijn (persoons)gegevens vast te leggen. Dit formulier treft U aan als Bijlage 2. Dit formulier wordt na ondertekening door betrokkene digitaal opgeslagen in de folder “AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Indien hulpvrager niet akkoord gaat met de vastlegging van haar/zijn (persoons)gegevens zal dat geen consequenties hebben voor de ondersteuning die hulpvrager van Naoberzorg Swolgen ontvangt. (Persoons)Gegevens van hulpvragers worden verwijderd zodra de hulpvraag wordt ingetrokken of niet meer relevant is en er derhalve geen reden meer is om de (persoons)gegevens te bewaren.

De (persoons)gegevens van vrijwilligers worden uitsluitend vastgelegd in het overzicht NZS-overzicht Vrijwilligers_Actueel. Voor deze (persoons)gegevens gelden dezelfde afspraken als voor de (persoons)gegevens van hulpvragers.

Beeldmateriaal, verkregen bij activiteiten onder regie van of in samenwerking met Naoberzorg Swolgen kan worden gepubliceerd op de site van Naoberzorg Swolgen. In principe worden uitsluitend sfeerfoto’s gepubliceerd. Indien mensen hier bezwaar tegen hebben kunnen ze dit kenbaar maken bij het bestuur en zal het beeldmateriaal verwijderd worden, ook als het valt buiten de Wet AVG.


 

BIJLAGE 1

INTAKE FORMULIER HULPVRAGER NZP

Datum melding hulpvraag         :                                                          Volgnummer NZP-H: 20nn-nn

Via                                                 :          

Naam intaker + datum               :          

Naam hulpvrager

<naam Hulpvrager>

Adres

<adres hulpvrager>

Geboortedatum

<geboortedatum hulpvrager>

Geslacht

<geslacht hulpvrager>

Telefoonnummer vast/GSM

<telefoonnummer hulpvrager>

E-mail adres

<e-mail adres hulpvrager>

HULPVRAAG:

Omschrijving hulpvraag

 

Persoonlijke situatie

 

Hoe is hulpvraag ontstaan / oorzaken

 

Hoe werd in het verleden deze vraag opgelost

 

Eigen netwerk / sociale contacten

 

Contacten met andere hulpverleners / vrijwilligers / organisaties

 

Eigen krachten / mogelijkheden wederkerigheid: welke activiteiten / frequentie / dagdelen

 

Hobby’s / interesses

 

VERWACHTINGEN / WENSEN T.A.V. INVULLING HULPVRAAG / VRIJWILLIGER

Geslacht

 

Eenmalig of structureel

 

Frequentie

 

Dagdelen / opties

 

Roken / huisdieren

n.v.t.


MATCHINGSPROCES

 

  • Door of terug verwijzing naar:
    • Organisatie
    • Datum
    • Contact met (naam + telefoonnr.)
  • Gekoppeld aan       : <naam vrijwilliger die hulpvraag gaat invullen>

                          datum   : <datum aanvang >

CONTACTEN / PROCES

DATUM

CONTACT MET

DOEL

RESULTAAT

   

Intake

 
       
       
       

PLANNING FOLLOW-UP:

 

 


BIJLAGE 2

Verklaring in zake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Naoberzorg Swolgen

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het vastleggen van gegevens die mijn persoon betreffen door Naoberzorg Swolgen. Het betreft de gegevens, zoals genoemd in het online statement Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Naoberzorg Swolgen.

Naam betrokkene: <naam betrokkene>

Geboorte datum betrokkene: <geboortedatum betrokkene>

 

----------------------                                                    ----------------------

(handtekening)                                                       (dagtekening)